Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 34 (2014) Trang: 93-102
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 03/09/2014

Ngày chấp nhận: 31/10/2014

 

Title:

Analysis of the factors affecting the apprenticeship of the laborers in Thoi Son village, Tinh Bien District, An Giang Province

Từ khóa:

Người lao động, đào tạo nghề, học nghề, thu nhập, việc làm

Keywords:

Laborers, vocational training, apprenticeship, incomes, employment

ABSTRACT

Vocational training for the rural laborers is a right policy which has created the opportunities and the favorable conditions for the apprenticeship and the improvement of the incomes for the rural laborers. In fact, many laborers had not participated in the apprenticeship with the different reasons. The objective of this paper aimed to determine the factors affecting the apprenticeship of the laborers in Thoi Son village, Tinh Bien district, An Giang province. The direct interviews of 60 laborers and Binary Logistic regression analysis were conducted in the study. The study results showed that the most advantage of the vocational trained laborers added more incomes, and the low quality of the vocational training was the most difficulty of laborers who participated in the apprenticeship. The most important reason of the laborers had not participated in the classes of the vocational trainings because they had not understood the Project of the vocational training for the rural laborers (Project 1956). The factors including the educational levels, the incomes, the understanding of the Project 1956 and the perceptions of the apprenticeship affected the effects of the apprenticeship of the laborers, in which, the perception of the laborers had the strongest impact on the apprenticeship of laborers in Thoi Son village.

TóM TắT

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là một chủ trương đúng đắn, đã tạo ra cơ hội và điều kiện thuận lợi cho học nghề và cải thiện thu nhập của người lao động khu vực nông thôn. Thực tế, nhiều người lao động chưa tham gia học nghề với nhiều nguyên do khác nhau. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến học nghề của người lao động tại xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Phương pháp điều tra trực tiếp 60 người lao động và phân tích hồi quy Binary Logistic được thực hiện trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thuận lợi nhất của người lao động học nghề là có thêm thu nhập; chất lượng dạy nghề thấp là khó khăn lớn nhất của người lao động tham gia học nghề. Lý do quan trọng nhất của người lao động chưa tham gia các lớp học nghề vì chưa am hiểu về Đề án Đào tạo tạo nghề cho lao động nông thôn (Đề án 1956). Các yếu tố như trình độ học vấn, thu nhập, sự am hiểu Đề án 1956 và nhận thức lợi ích từ học nghề có ảnh hưởng đến học nghề của người lao động. Trong đó, nhận thức của người lao động có tác động mạnh nhất đến học nghề của người lao động tại xã Thới Sơn.

Các bài báo khác
Số 31 (2014) Trang: 46-55
Tải về
Số 36 (2015) Trang: 56-63
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 74-81
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...