Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 184-189
Tạp chí: The Sixth IASTED Asian Conference on Power and Energy Systems (AsiaPES 2013), Phuket - Thailand, April 10-12, 2013
Liên kết:

The modular multilevel converter (MMC) is a new type of voltage source converter (VSC) for medium or high voltage direct current (HVDC) power transmission. This paper proposes the installation of a new HVDC system, HVDC#3, by using MMC systems to transfer power between mainland and Jeju island power systems in Korea in 2020 beside the operation of two old line-commutated converter (LCC)-based HVDC systems. The control strategies of MMC-HVDC will be first analyzed. The operation of MMC-HVDC system for stabilizing Jeju power system will be then tested in two cases. First case is the operation of MMC for stabilizing power when wind power is variable. Other case is the control of MMC since a fault occurs in one of two old LCC-HVDC systems. The simulation results using PSCAD simulation program will confirm the effectiveness of the proposed method.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...