Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 42 (2016) Trang: 1-8
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 02/11/2015

Ngày chấp nhận: 29/02/2016

Title:

Copyright in anomymous works in the Vietnam Inlellectual property Law

Từ khóa:

Quyền tác giả, tác phẩm khuyết danh, bút danh, công bố tác phẩm, thời hạn bảo hộ quyền tác giả

Keywords:

Anonymous works, copyrights, pseudonym, publication of work, term of copyright protection

ABSTRACT

Copyright in anonymous works is a special case in field of copyright providing protection for works of which author is not identified since its publication. The protection for this kind of works has been noticed in copyright law system through its development. However, in the current law, there are some inadequate provisions in definition of anonymous works such as term of copyright protection for anonymous works, lack of provisions for anonymous works resulting from contracts and the deadline of author's appearance to own copyright. Providing a glance at Vietnam copyright law and The Berne Convention relating to anonymous works, the paper aims to point out some inconsistencies and inadequacies, which should be resolved by some suggested resolutions.

TÓM TẮT

Quyền tác giả đối với tác phẩm khuyết danh là một trường hợp đặc biệt trong lĩnh vực quyền tác giả, bảo hộ cho những tác phẩm không xác định được tác giả khi công bố. Việc bảo hộ dành cho các tác phẩm này đã được đề cập đến trong hệ thống pháp luật về quyền tác giả trong suốt các giai đoạn khác nhau của luật. Tuy nhiên, trong các quy định hiện hành vẫn còn tồn tại một số vướng mắc, xuất phát từ việc đưa ra khái niệm về tác phẩm khuyết danh chưa phù hợp, quy định cách tính thời hạn bảo hộ không hợp lí và thiếu sót trong việc ghi nhận thời hạn xuất hiện của tác giả tác phẩm khuyết danh, cũng như chưa ghi nhận các trường hợp tác phẩm khuyết danh theo thỏa thuận. Bài viết này khái quát các quy định liên quan đến tác phẩm khuyết danh theo pháp luật Việt Nam và công ước Berne, từ đó chỉ ra các bất cập của luật. Cuối bài viết là các đề xuất nhằm hoàn thiện các quy định của luật để giải quyết các bất cập đó.

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 119-125
Tải về
in Ronald L. Holzhacker; Wendy Guan Zhen Tan (2021) Trang: 115-134
Tạp chí: Challenges of Governance - Development and Regional Integration in Southest Asia and ASEAN
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...