Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2016) Trang: 282-289
Tạp chí: Khoa Ngôn ngữ, Văn chương và Dịch thuật
Liên kết:

This study aims to examine the effects of the process genre approach  (PGA)  on English foreign language (EFL) upper secondary students’ writing abilityin terms of content, organization, vocabulary and grammar.The quasi-experimental  design named the nonequivalent control group design with pretest and posttest was usedto collect quantitative data. Participants including 25 English-majored students of grade 10 at a specialized upper secondary schoolin Vietnam divided into two groups: one control group (12 students) and one experimental group (13 students).T-Test results of pretest and posttest scores revealed that the group treated with the process genre(PG) instruction significantly outperformed the control group in writing ability in terms of content, vocabulary, language (grammar) except for organization. The findings of this study suggested that the PGA should be used as pedagogical tool to teach writing for EFL upper secondary students in Asian contexts.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...