Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2022) Trang: 13-15
Tạp chí: Thiết bị Giáo dục
Liên kết:

In the current teaching trend, teachers should design learning activities for students to help them discover new knowledge independently. The 5E model, based on the constructivist theory of learning, is an exploratory teaching model with the philosophy that learners must build their own knowledge, through which their competencies will form and develop. This article presents the 5E model and how to use it to teach “The formula for calculating the distance from a point to a plane”- Geometry 12.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...