Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (1) (2016) Trang: 1-8
Tạp chí: Lowland Technology International Journal

Natural fibers can be made into woven geotextile and combined with growing vegetation for slope protection. Thailand has highly abundant natural fibers and rural communities have been converting them into handicrafts. The water hyacinth yarns were fabricated to woven geotextile called limited life geotextiles (LLGs) to help stabilize the slope and improved the growth of vegetation for erosion control in geotechnical application. The study was aimed to assess the effectiveness of the LLGs new material for geotextile made from water hyacinth combined with Ruzi grass to control soil erosion in a representative slope. The erosion control test was performed by using the artificial rainfall. The flow rates of water runoff and amount of soil loss were investigated. Consequently, the limited life geotextiles made from water hyacinth LLGs combined with Ruzi grass can reduce the flow rate of runoff and amount of soil loss

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English






 
 
Vui lòng chờ...