Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
5 (2017) Trang: 1-27
Tạp chí: Peer J
Liên kết:

Breast cancer spheroids have been widely used as in vitro models of cancer stem cells (CSCs), yet little is known about their phenotypic characteristics and microRNAs (miRNAs) expression profiles. The objectives of this research were to evaluate the phenotypic characteristics of MDA-MB-231 spheroid-enriched cells for their CSCs properties and also to determine their miRNAs expression profile. Similar to our previously published MCF-7 spheroid, MDA-MB-231 spheroid also showed typical CSCs characteristics namely self-renewability, expression of putative CSCs-related surface markers and enhancement of drug resistance. From the miRNA profile, miR-15b, miR-34a, miR-148a, miR-628 and miR-196b were shown to be involved in CSCs-associated signalling pathways in both models of spheroids, which highlights the involvement of these miRNAs in maintaining the CSCs features. In addition, unique clusters of miRNAs namely miR-205, miR-181a and miR-204 were found in basal-like spheroid whereas miR-125, miR-760, miR-30c and miR-136 were identified in luminal-like spheroid. Our results highlight the roles of miRNAs as well as novel perspectives of the relevant pathways underlying spheroid-enriched CSCs in breast cancer.

KEYWORDS:

Breast cancer; Cancer stem cells; MDA-MB-231; MicroRNA; Next generation sequencing; Spheroid culture; Triple-negative breast cancer cells

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...