Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 795-798
Tạp chí: Hội nghị vật lý chất rắn và khoa học vật liệu toàn quốc lần 9-Tp.HCM-11/2015
Liên kết:

Bột Huỳnh quang SrS pha tạp Eu2+ được chế tạo thành công bằng phương pháp phản ứng pha rắn sử dụng các hoá chất ban đầu là Sr(NO3)2 (99,95%), S(99%) và Eu2O3 (99,99%). Kết quả ảnh hiển vi điện tử quét phát xạ trường (FESEM) cho thấy bột SrS: Eu2+ ngay sau khi chế tạo có cấu trúc dạng hạt gần cầu với đường kính từ 20 nm-30 nm và kích thước hạt có xu hướng tăng theo nhiệt độ ủ mẫu. Phổ Nhiễu xạ tia X (XRD) chứng tỏ các mẫu luôn tồn tại ba pha là SrS với cấu trúc lập phương tâm mặt, Pha SR(OH)2 và SrSO4. Phổ tán sắc năng lượng tia X (EDS) chỉ ra rằng ngoài các nguyên tố Sr, S, O và Eu không phát hiện nguyên tố lạ nào.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...