Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2014) Trang: 42-53
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
Liên kết:

Bài báo đề cập đến khái niệm kĩ năng giải quyết vấn đề, phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên, thực trạng kĩ năng giải quyết vấn đề của sinh viên Trường Đại học Cần Thơ và nguyên nhân của thực trạng. Có 81% sinh viên hiểu đúng khái niệm kĩ năng giải quyết vấn đề. 92.2% sinh viên cho rằng kĩ năng giải quyết vấn đề và việc rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề là rất cần thiết. 98.6% sinh viên quan tâm đến kĩ năng giải quyết vấn đề và việc rèn luyện kĩ năng giải quyết vấn đề. 48% sinh viên biết được quy trình giải quyết vấn đề. 48.3% sinh viên thường xuyên thực hiện theo đúng quy trình giải quyết vấn đề. Kĩ năng giải quyết vấn đề của sinh viên đạt hiệu quả trung bình( Điểm trung bình 3.25). Nguyên nhân làm cho kĩ năng giải quyết vấn đề của sinh viên chưa cao là do chưa có biện pháp phát triển kĩ năng này cho sinh viên một cách phù hợp. Vì vậy, chúng tôi đã thiết kế và thực nghiệm biện pháp phát triển kĩ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên Trường Đại học Cần Thơ thông qua việc dạy học chuyên đề "Kĩ năng giải quyết vấn đề". Kết quả thực nghiệm cho thấy, sau khi thực nghiệm, kĩ năng giải quyết vấn đề của sinh viên tăng lên một cách đáng kể.

Các bài báo khác
70 (2020) Trang: 166-172
Tạp chí: Journal of Human Ecology
8 (2020) Trang: 2772-2777
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Universal Journal of Educational Research
(2017) Trang: 230-241
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Hội thảo quốc tế: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên phổ thông, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông và giảng viên sư phạm
(2017) Trang: 516-525
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia- Nâng cao năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
(2017) Trang: 9-15
Tạp chí: Tác động của chính sách miễn học phí cho SV sư phạm đến chất lượng tuyển sinh và đào tạo giáo viên
Sô đặc biệt, kỳ 1 tháng 5 (2018) Trang: 290-293
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Giáo dục & Xã hội
(2016) Trang: 387-395
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tê-Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2016
1 (2016) Trang: 127-142
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
02 (2015) Trang: 31-33,42
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
3 (2015) Trang: 106-108
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí giáo dục
(2015) Trang: 730-733
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tâm lý học và Giáo dục học trong sự nghiệp phát triển con người Việt Nam
06 (2015) Trang: 133-143
Tác giả: Trần Lương
Tạp chí: Tạp chí Khoa học - Đại học Huế
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...