Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 36-46
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Identification, biological characteristics and evaluation of the effectiveness of entomopathogenic fungus Beauvaria isolated in the Mekong delta against sweetpotato weevil (Cylas formicarius Fabricius) in in-vitro condition  

Từ khóa:

Nấm trắng Beauveria bassiana, sùng khoai lang (Cylas formicarius Fabricius), trình tự DNA vùng ITS-rDNA

Keywords:

Beauveria bassiana, sequences of ITS-rDNA region, sweet potato weevil (Cylas formicarius Fabricius)

ABSTRACT

The result of the isolation and identification showed that sixteen Beauveria isolates parasitic on insects at 7 provinces in the Mekong Delta belong to one entomopathogenic Beauveria species, Beauveria bassiana. Colonies on PDA medium were normally white or white to pale yellow as mature. These isolates were characterized by conidiophores consisting of whorls and dense clusters of short conidiophorous cells with one-celled spherical (2.61 - 2.97 x 2.35 - 2.72 μm) or ovoid (2.24 - 2.28 x 2.23 - 2.24μm). Moreover, the result of the sequences of ITS - rDNA region reported that those 16 strains had a significantly considerable similarity (from 96.6% to 99.6%) compared to others on Genbank. The biological characteristics illustrated that 16 Beauveria bassiana isolates revealed a high germination rate (90%) at 24 hours after cultivation. High speed of mycelial growth and high density of spores was recorded (about [3.42 - 11.5 x 107 spores] x cm-2) at 14th - 18th day after cultivation. From primary results, 16 Beauveria bassiana isolates showed a high efficacy (94% at the 11th day after treatment) in controlling sweet potato weevil (Cylas formicarius Fabricius) in in-vitro condition.

TÓM TẮT

Kết quả phân lập và định danh đã xác định 16 chủng nấm Beauveria thuộc loài Beauveria b’];assiana ký sinh trên côn trùng gây hại tại 7 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Khuẩn lạc của các chủng nấm nuôi cấy trên môi trường PDA thường có màu trắng hoặc màu trắng hơi ửng vàng khi thành thục. Các chủng nấm có đặc điểm chung bởi cuống bào tử đính mọc theo hình vòng xoắn và thành từng cụm dày đặc của cành bào đài ngắn với một bào tử đơn có dạng hình trứng (2,61 - 2,97 x 2,35 - 2,72 μm) hoặc hình cầu (2,24 - 2,28 x 2,23 - 2,24μm). Ngoài ra, kết quả so sánh mức độ tương đồng trình tự DNA vùng ITS-rDNA cho thấy các chủng nấm có sự tương đồng cao (96,6% đến 99,6%) so với những trình tự đã công bố trên Genbank. Đặc điểm sinh học của 16 chủng nấm B. bassiana cho thấy: tỷ lệ nảy mầm cao trên 94% sau 24 giờ nuôi cấy. Môi trường SDAY3 cho tốc độ phát triển đường kính khuẩn lạc nhanh và cho mật số bào tử cao (khoảng 3,42 đến 11,5 x 107 bào tử/cm2) sau 14 đến 18 ngày nuôi cấy. Bước đầu đánh giá hiệu quả các chủng nấm trắng B. bassiana cho thấy, tất cả 16 chủng nấm đều có hiệu quả trừ sùng khoai lang (Cylas formicarius Fabricius) cao, đạt trên 94% tỷ lệ sùng chết sau 11 ngày xử lý trong điều kiện phòng thí nghiệm.

Trích dẫn: Huỳnh Hữu Đức và Trần Văn Hai, 2016. Xác định loài, đặc diểm sinh học và bước đầu đánh giá hiệu quả trừ sùng khoai lang (Cylas formicarius Fabricius) trong điều kiện phòng thí nghiệm của các chủng nấm Beauveria ký sinh trên côn trùng gây hại phân lập tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 36-46.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...