Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 55-61
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Genetic diversity of seven seedless King mandarin accessions discovered 2013 at Hau Giang based on matK gene

Từ khóa:

Cam Sành, Hậu Giang, không hạt, matK, nucleotide, trình tự

Keywords:

Hau Giang, King mandarin, matK, nucleotide, seedless, sequence

ABSTRACT

Understanding genetic traits of seven seedless King mandarin accesions discovered 2013 at Hau Giang, this study was based on the matK region to discriminate among them and with other common King mandarin trees especially the seedlees King mandarin LD6 accession based on the matK region. The pair of primers matK-390F/matK-1326R was used to amplify the matK region of these accessions. The results of matK sequence showed a genetic diversity of King mandarin accessions studied, that is the 7 seedless accessions had different nucleotide positions not only among themselves but also with other common King mandarin accessions especially LD6 accession. Based on the phylogenetic tree, studied King mandarin accessions could be grouped into 2 branches of bootstrap ranged from 22 to 75%: branch I included the seedless King mandarin accessions and branch II contained two seedy King mandarin. This genetic diversity in matK sequence could be used to distinguish 7 seedless King mandarin discovered in Hau Giang and with other common King mandarin especially with LD6 accession.

TÓM TẮT

Để có thông tin đặc điểm về di truyền của bảy dòng cam Sành không hạt được phát hiện năm 2013 tại Hậu Giang, đề tài được thực hiện với mục tiêu có thể phân biệt các dòng cam Sành không hạt với nhau và với các dòng cam Sành phổ biến khác, đặc biệt là dòng cam Sành không hạt LĐ6 dựa trên trình tự matK. Tiến hành khuếch đại matK bằng cặp mồi matK-390F/matK-1326R. Có sự đa dạng di truyền trong các dòng cam Sành không hạt và có hạt được khảo sát. Kết quả phân tích trình tự matK cho thấy, 7 dòng CSKH có các vị trí nucleotide khác biệt với nhau và khác với dòng cam Sành không hạt LĐ6 cũng như với dòng cam Sành có hạt đầu dòng CS8 và dòng cam Sành có hạt thương phẩm. Giản đồ phả hệ phân chia các dòng cam Sành thành 2 nhánh lớn với chỉ số bootstrap dao động từ 22-75%: nhánh I gồm các dòng cam Sành không hạt và nhánh II gồm 2 dòng cam Sành có hạt. Sự đa dạng di truyền trong chuỗi trình tự matK của 10 dòng cam Sành được khảo sát có thể dùng để phân biệt 7 dòng CSKH với nhau và với dòng LĐ6, dòng CS8, dòng cam Sành có hạt thương phẩm.

Trích dẫn: Lê Minh Triết, Nguyễn Bá Phú và Nguyễn Bảo Vệ, 2016. Sự đa dạng di truyền của bảy dòng cam Sành không hạt được phát hiện năm 2013 tại Hậu Giang dựa trên trình tự matK. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 55-61.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...