Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 136-144
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Studies on the characteristics of Nilaparvata lugens Stal as an insect vector for transmission of RGSV

Từ khóa:

Lấy và truyền vi rút, Thời gian ủ, Vi rút lùn lúa cỏ

Keywords:

BPH, insect vector, Nilaparvata lugens, Rice Grassy Stunt Virus, virus transmission

ABSTRACT

The study’s objective was to determine the characteristics of brown plant hopper (BPH) in transmission of Rice Grassy Stunt Virus (RGSV). Results showed that the incubation period of RGSV in BPH was 4.86 ± 1.63 days on average. The percentage of RGSV infected rice plants was as low as of 10.4% after 3 days and as high as of 45.6% after 15 days. The average incubation period of RGSV in rice plants was 18.83 ± 0.83 days and the transmission period of viruliferous BPH was consecutively from one to 11 days (average of 1.9 ± 1.8 days). The longevity of viruliferous BPH was 9.9 ± 5.2 days. The acquisition time for BPH taking RGSV was 30 minutes while the optimum time was 4 days. It needed at least 15 minutes for BHP transferring RGSV into the plants but the best time for virus transmission was 24 hours.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm tìm hiểu đặc tính truyền vi rút lùn lúa cỏ (RGSV) của rầy nâu truyền bệnh. Kết quả thí nghiệm cho thấy, thời gian ủ vi rút trong cơ thể rầy nâu trung bình 4,86 ± 1,63 ngày, tỷ lệ (%) cây lúa nhiễm bệnh thể hiện thấp nhất với 10,4% ở ngày thứ 3 và cao nhất vào ngày thứ 15 với 45,6%. Thời gian ủ vi rút (thời gian ủ bệnh) trong cây lúa trung bình từ 18,83 ± 0,83 ngày và rầy nâu truyền bệnh liên tục tối đa là 11 ngày, tối thiểu 1 ngày (trung bình 1,9 ± 1,8 ngày). Tuổi thọ trung bình của rầy truyền được bệnh là 9,9 ± 5,2 ngày. Thời gian để rầy nâu lấy được vi rút RGSV tối thiểu là 30 phút, tối thích 4 ngày và thời gian rầy truyền được bệnh này tối thiểu là 15 phút, tối thích 24 giờ.

Trích dẫn: Nguyễn Phú Dũng, Phạm Văn Dư và Nguyễn Văn Huỳnh, 2016. Nghiên cứu đặc tính truyền vi rút lùn lúa cỏ (Rice grassy stunt virus, RGSV) của rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 136-144.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 145-152
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...