Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 145-152
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 26/10/2016

 

Title:

Effects of the density and nymph instar on the transmission of RGSV of brown planthopper (Nilaparvata lugens Stal)

Từ khóa:

Bệnh lùn lúa cỏ, mật số rầy nâu/cây lúa, ấu trùng rầy nâu tuổi 2 và 4

Keywords:

BPH, insect vector, Nilaparvata lugens, Rice Grassy Stunt Virus, virus transmission

ABSTRACT

The study’s objectives were to determine the optimum density and nymph instars of the brown planthopper (BPH) as a vector for transmitting Rice Grassy Stunt Virus (RGSV) to rice plants. Results showed that the higher the density of viruliferous BPH the higher the effect on rice plant height and tillering. From 25 – 30 days after inoculation (DAI), virus transmission of the 2 instar nymphs was more inhibitive on rice plant height than that of the 4th instar nymphs, but the numbers of rice tillers were not significantly different between these two treatments. At a density from 1 - 3 BPH per seedling, viruliferous BPH caused RGSV disease with rates from 12.5% to 13.75% at 15 - 20 days after planting. From 15 - 30 DAI, the incidence of RGSV infected plants transmitted by the 4th instar nymph (26.81%) was lower than of the 2nd instar (36.96%).

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện nhằm xác định mật số thích hợp và lứa tuổi của ấu trùng rầy nâu/cây lúa truyền được bệnh lùn lúa cỏ. Kết quả thể hiện tốc độ gia tăng chiều cao cây và sinh chồi lúa chịu ảnh hưởng khi mật số rầy nâu càng cao. Ấu trùng rầy nâu tuổi 2 truyền được bệnh có ảnh hưởng đến chiều cao cây lúa, cao hơn so với ấu trùng rầy nâu tuổi 4 từ giai đoạn 25 – 30 ngày sau khi chủng (NSKC), nhưng không ảnh hưởng đến sự sinh chồi lúa. Quản lý rầy nâu khi mật số từ 1 – 3 con rầy/cây lúa với tỷ lệ gây bệnh từ 12,5 – 13,75% ở giai đoạn dưới 15 – 20 ngày tuổi. Tỷ lệ truyền được bệnh ở ấu trùng rầy nâu tuổi 4 thấp hơn ấu trùng rầy nâu tuổi 2 với tỷ lệ nhiễm vi rút lần lượt là 26,81% và 36,96% ở giai đoạn 15 – 30 NSKC.

Trích dẫn: Nguyễn Phú Dũng, Phạm Văn Dư và Nguyễn Văn Huỳnh, 2016. Ảnh hưởng của mật số và tuổi của ấu trùng lên khả năng truyền bệnh lùn lúa cỏ (Rice grassy stunt virus) của rầy nâu (Nilaparvata lugens Stal). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 3): 145-152.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 136-144
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...