Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
77 (2017) Trang: 34-47
Tạp chí: Khoa Học Công Nghê Chăn Nuôi
Liên kết:

A study was carried out to determine the optimum levels of dietary protein and threonine on daily weight gain, growth performance and carcass characteristics of growing local Muscovy ducks. For the period from 5-8 weeks of age, a total of 180 local Muscovy ducks at four weeks of age were arranged in a factorial design with two factors, the first factor was crude protein (CP) levels (17, 18 and 19%) and the second one was threonine levels (0.7 and 0.8%), with dietary metabolisabe energy (ME) being 12,96 MJ ME/kg DM. There were three replicates of 10 birds, balanced for sex per experimental unit.  For the period from 9-12 weeks of age, 180 local Muscovy ducks at 8 weeks of age were allotted in a similar design of the first period, but the CP levels were 15, 16 and 17% and the threonine levels were 0.5 and 0.6%, with dietary metabolisabe energy (ME) being 13,80 MJ ME/kg DM.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...