Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
18 (2019) Trang: 158-164
Tạp chí: Hoi thao Quoc gia Benh hai Thuc vat Viet Nam lan 16, Da Nang, 21-23/7/17
Liên kết: .

Rice production is always affected by many constrainst such as climate change, natural disasters and plant pests. Among them, pests of rice grains is main factor affecting directly to total yield and quality of rice, especially fungal pathogens. Curvularia sp. and Nigrospora sp. are two important fungi of seed-borne mycoflora causing discoloration of rice grain. The research was conducted to assess efficacy of aqueous extracts from Eupatorium leaf, leaf and bulb of spring onion, Kalanchoe leaf at the concentrations of 2, 4 and 8% on hyphal growth of Curvularia sp. AG11 and Nigrospora sp. AG08. The results showed that extract from leaf and bulb of spring onion at a concentration of 8% had high effect on inhibiting hyphal growth of Curvularia sp. In addition, leaf and bulb of spring onion at a concentration of 2% showed good efficacy on inhibiting growth of Nigrospora mycelium. These ecofriendly, cost effective, safe plant extracts can, therefore, be used as an economic and valuable alternative for pesticides on controlling discoloration of rice grain.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 91-99
Tải về
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...