Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 12-18
Tải về

 

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/12/2016

Ngày chấp nhận: 27/02/2017

 

Title:

Surveying the use of questions to develop association and imagination abilities for high school students

Từ khóa:

Liên tưởng, tưởng tượng, năng lực, văn học trung đại Việt Nam

Keywords:

Ability, association, imagination, Vietnamese medieval literature

ABSTRACT

The use of questions requiring association and imagination is one of the effective methods to elicit and develop student’s association and imagination. There are different types of questions requiring association and imagination: that of the relationship between characters and setting, space and time; that of images, symbols, characters of one artwork with another. Through students’ association and imagination they will be able to comprehend the work more deeply. This paper is to present the results of the practical survey of using questions in teaching Vietnamese medieval literature in grade 10 at Chau Van Liem high school in CanTho city from October, 2015 to February, 2016. Data collected in this research are from the questionnaires, class reports, teacher and student interviews on using questions to enhance image association and imagination. Two purposes of the research included (1) teachers’ perception of the role of using questions to enhance students’ association and imagination; (2) question types used by teachers to develop students’ ability of associating and imaginating.

TÓM TẮT

Sử dụng câu hỏi (CH) yêu cầu về liên tưởng, tưởng tượng (LT,TT) là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm khơi gợi, phát huy sự LT,TT cho học sinh (HS). Có nhiều loại CH yêu cầu LT,TT: LT,TT về mối quan hệ giữa nhân vật và hoàn cảnh, không gian và thời gian nghệ thuật; LT,TT hình ảnh, hình tượng, biểu tượng của tác phẩm này với tác phẩm khác… HS thông qua sự LT,TT sẽ tiếp nhận tác phẩm một cách sâu sắc hơn. Bài viết này trình bày kết quả khảo sát thực tế việc sử dụng CH phát triển năng lực LT,TT  trong dạy học tác phẩm Văn học trung đại Việt Nam lớp 10 ở trường trung học phổ thông Châu Văn Liêm, Tp.Cần Thơ, từ tháng 10/2015 đến tháng 2/2016. Các dữ liệu được thu thập trong nghiên cứu này là biên bản dự giờ, bảng hỏi, phỏng vấn giáo viên (GV) và  phỏng vấn HS về việc sử dụng CH phát triển năng lực LT,TT. Bài nghiên cứu hướng đến hai mục tiêu: (1) Nhận thức của GV về vai trò của việc sử dụng CH phát triển năng lực LT,TT của HS; (2) Các loại CH mà GV đã sử dụng để phát triển năng lực LT, TT của HS.

Trích dẫn: Bùi Thị Phượng, 2017. Khảo sát việc sử dụng câu hỏi phát triển năng lực liên tưởng, tưởng tượng cho học sinh ở trường trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48c: 12-18.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 66-73
Tải về
Nguyễn Hoàng Sơn (2020) Trang: 157-169
Tạp chí: Phát triển mô hình Trung tâm Tri thức số cho các thư viện Việt Nam
Tháng 3 (2020) Trang: 58-60
Tạp chí: Văn hóa Nghệ thuật
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...