Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 66-73
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 16/06/2018

Ngày nhận bài sửa: 24/08/2018

Ngày duyệt đăng: 27/02/2019

 

Title:

The role of Learning Resouces Center of CanTho University in students’ self-study

Từ khóa:

Nguồn thông tin, tự học, thư viện, thư viện học thuật

Keywords:

Academic library, library, self-study, source of information

ABSTRACT

Self-study in higher education in terms of transfer of knowledge and skills and improvements in learners’ capacity of increased learning outcomes has been increasingly documented. The developed economy creates different social needs with the requirements of competence, quality and knowledge. Thus, it is necessary to help students to become active and creative in their study and work. Research on the use of library promoting self-study plays a role in supporting the school's educational goals in the field of study and research. This research, based on a survey of 300 students (150 first and second year students, 150 third and fourth year students) at the Can Tho Learning Resource Center from February to April 2018, is to answer two following questions: How do students perceive the importance of self-study for learning and research? What is the role of libraries in student self-learning? The result of the research shows that students have positive perceptions about self-study through using the library regularly and spending “self-study” time preparing for the exams.

TÓM TẮT

Tự học trong giáo dục đại học về mặt chuyển giao kiến thức, các kĩ năng và nâng cao khả năng tự học, góp phần cải tiến về kết quả học tập của người học ngày càng gia tăng. Nền kinh tế phát triển tạo ra những nhu cầu xã hội khác nhau với những yêu cầu về năng lực, phẩm chất và kiến thức. Vì thế, việc giúp sinh viên (SV) trở nên năng động và sáng tạo trong học tập và làm việc là cần thiết. Nghiên cứu về việc sử dụng thư viện nâng cao được khả năng tự học đóng một vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ mục tiêu giáo dục của nhà trường trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Nghiên cứu đã tiến hành khảo sát 300 SV (150 SV năm 1 và năm 2; 150 SV năm 3 và 4), tại Trung tâm Học liệu, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 2 đến tháng 4 năm 2018, nhằm trả lời cho hai câu hỏi nghiên cứu: SV nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của tự học đối với hoạt động học tập, nghiên cứu? Vai trò của thư viện với hoạt động tự học của SV? Kết quả nghiên cứu cho thấy SV có thái độ tích cực về hoạt động tự học thông qua việc sử dụng thư viện thường xuyên và dành thời gian tự học tập trung vào mùa thi.

Trích dẫn: Bùi Thị Phượng, 2019. Vai trò của Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ đối với hoạt động tự học của sinh viên. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(1C): 66-73.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 12-18
Tải về
Nguyễn Hoàng Sơn (2020) Trang: 157-169
Tạp chí: Phát triển mô hình Trung tâm Tri thức số cho các thư viện Việt Nam
Tháng 3 (2020) Trang: 58-60
Tạp chí: Văn hóa Nghệ thuật
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...