Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 54-61
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 09/02/2017
Ngày nhận bài sửa: 05/06/2017

Ngày duyệt đăng: 30/10/2017

 

Title:

Zooplankton of waterbodies in wastewater treatment emterprise and nearby river in Binh Duong province

Từ khóa:

Nhà máy xử lý nước thải, nước thải sinh hoạt, phiêu sinh động vật

Keywords:

Domestic wastewater, wastewater treatment plant, zooplankton

ABSTRACT

The survey was carried out at a Wastewater Treatment Enterprise in Binh Duong province in December 2014, March and May 2015. The objective is to identify the zooplankton composition and diversity at the enterprise and natural waterbodies nearby. There are 4 sample points, 2 in the enterprise (1 in treated wastewater tank and 1 in waste stabilization pond) and 2 in the river area near the enterprise (belong to Sai Gon river). One hundred and twenty-eight species were identified belong to fifty - two genera and 5 groups (Protozoa, Rotatoria, Cladocera, Copepoda, Ostracoda). Releasing the zooplankton community from the enterprise may cause a serious change in the zooplankton community in the river.

TÓM TẮT

Đề tài được thực hiện tại Nhà máy xử lý nước thải thuộc tỉnh Bình Dương trong 3 đợt: tháng 12/2014, tháng 3/2015, tháng 5/2015. Mục tiêu đề tài nhằm khảo sát thành phần phiêu sinh động vật tại khu vực nhà máy xử lý nước thải (gồm bề chứa nước thải sau xử lý và hồ sinh học) và các thủy vực tự nhiên gần đó. Mẫu phiêu sinh động vật được thu thập tại 4 điểm, 2 điểm trong nhà máy và 2 điểm thuộc lưu vực sông Sài Gòn gần nhà máy. Kết quả đề tài đã ghi nhận được 128 loài phiêu sinh động vật thuộc 52 giống và 5 nhóm (Protozoa, Rotatoria, Cladocera, Copepoda, Ostracoda). Phân tích thống kê cho thấy có sự khác biệt có ý nghĩa giữa thành phần loài và mật độ phiêu sinh động vật giữa 2 điểm trong nhà máy và ngoài thủy vực tự nhiên. Điều này cho thấy quần xã phiêu sinh động vật trong nhà máy khi được đưa ra môi trường tự nhiên với số lượng lớn và trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến cấu trúc quần xã phiêu sinh động vật tại các thủy vực tự nhiên.

Trích dẫn: Hà Nguyễn Ý Nhi và Trần Ngọc Diễm My, 2017. Thành phần phiêu sinh động vật thuộc khu vực Nhà máy xử lý nước thải thuộc tỉnh Bình Dương và các thủy vực phụ cận. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 54-61.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...