Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 63-69
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 18/02/2017

Ngày nhận bài sửa: 03/04/2017

Ngày duyệt đăng: 28/06/2017

 

Title:

Economic assessment of the possibility to apply the excise tax on non-alcoholic beverage products in Vietnam

Từ khóa:

Thuế tiêu thụ đặc biệt, Nước giải khát không cồn, Chính sách thuế hiệu quả, Việt Nam

Keywords:

Excise tax, non-alcoholic beverages, effective tax policy, Vietnam

ABSTRACT

The objective of this research is to determine the ability to apply excise taxes on the non-alcoholic beverage products in Vietnam. The study used the quantitative methods with the analytical framework of tax economics that was proposed by Stiglitz (1986). The research findings showed that beverage items are strong elasticity of demand on price, and is not a luxury item. There are two characteristics of three characteristics of an effective tax policy that will not be achieve if the excise taxes will be applied on non-alcoholic beverage products by the Government. They are (i) the economy characteristic and (ii) the justice characteristic. Morover, the simplicity characteristic of the effective tax policy will be difficult to achieve when the the tariff rates will be used for each type of different beverage by the Government. In conclusion, this study proposes that the excise tax should not be applied on non-alcoholic beverage product at the present time by the Government.

TÓM TẮT

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định lượng dựa trên khung phân tích kinh tế học về thuế được Stiglitz (1986) đề xuất. Kết quả nghiên cứu cho thấy mặt hàng nước giải khát có cầu co giãn mạnh theo giá, và không phải là mặt hàng xa xỉ. Trong ba tính chất quan trọng của chính sách thuế hiệu quả có 2 tính chất mà chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt nếu áp dụng lên mặt hàng nước giải khát sẽ không đạt được là (i) tính kinh tế và (ii) tính công bằng; tiêu chí (iii) tính đơn giản sẽ khó đạt được khi Chính phủ sử dụng các mức thuế suất phân biệt cho từng loại nước giải khát. Vì vậy, không nên áp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng nước giải khát ở thời điểm hiện tại.

Trích dẫn: Trương Ngọc Phong và Phạm Thành Thái, 2017. Đánh giá kinh tế về khả năng áp thuế tiêu thụ đặc biệt lên mặt hàng nước giải khát không cồn tại Việt Nam. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50d: 63-69.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...