Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 62-71
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 25/04/2017
Ngày nhận bài sửa: 30/05/2017

Ngày duyệt đăng: 30/10/2017

 

Title:

Establish open-source application for optimization agricultural land-use area

Từ khóa:

Phân tích đa tiêu chí,quy hoạch tuyến tính, quy hoạch sử dụng đất, Tối ưu hóa sử dụng đất đai, LPSolve, Mã nguồn mở

Keywords:

Multiple criteria decision making, linear programming, land use planning, land use optimization, LPSolve, open source

ABSTRACT

Nowadays, the Multiple Criteria Decision Making using Linear Programming (MCDMLP) have been becoming popular in land-use planning. However, these applications of this method still have some difficulty because of the majority solver software are designed for general purpose, thus the land use planers need more programming skills to implement solving models. This study is aimed to build a specific linear programming application named LandOptimizer for agricultural land use optimizing based on social-economic and environmental factors. The application was built with Visual Basic.Net programming language and was based on the open source library LPSolve 5.5.2.5 for MCDM LP solving. This resource was able to help the non-propramming users for land management field especially. For verifying the application, an optimization of agricultural land use of Co Do district, Can Tho city have been launch on both LandOptimizer and the GAMS platform, the solved results using of LandOptimizer and GAMS platform were showed correspondingly.

TÓM TẮT

Phương pháp hỗ trợ ra quyết định dựa trên phân tích đa tiêu chí bằng quy hoạch tuyến tính (MCDM LP) được ứng dụng rộng rãi và hiệu quả trong quy hoạch sử dụng đất đai hiện nay. Tuy nhiên việc áp dụng phương pháp này trong thực tế thường gặp một số khó khăn do đa số các phần mềm quy hoạch tuyến tính được thiết kế cho các bài toán tổng quát, nhà quy hoạch hay cán bộ kỹ thuật phải có kỹ năng lập trình để thiết lập bài toán cho các lĩnh vực cụ thể. Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm xây dựng một ứng dụng mã nguồn mở có tên là LandOptimizer để hỗ trợ tối ưu cho quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp dựa trên các điều kiện về kinh tế, xã hội và môi trường. Ứng dụng được xây dựng bằng ngôn ngữ lập trình Visual Basic.Net và phương pháp MCDM LP dựa trên bộ thư viện phần mềm tối ưu mã nguồn mở LPSolve 5.5.2.5, có khả năng hỗ trợ cho người dùng không chuyên lập trình đặc biệt là chuyên ngành quản lý đất đai. Và để kiểm chứng độ tin cậy của ứng dụng, đề tài đã xây dựng bài toán tối ưu diện tích đất nông nghiệp trong một trường hợp ứng dụng ở huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ bằng ứng dụng LandOptimizer và bằng phần mềm GAMS, kết quả cho thấy có sự tương đồng giữa phần mềm GAMS và LandOptimizer.

Trích dẫn: Nguyễn Hồng Thảo và Nguyễn Hiếu Trung, 2017. Xây dựng ứng dụng mã nguồn mở để tối ưu diện tích sử dụng đất nông nghiệp. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 62-71.

Các bài báo khác
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 164-174
Tải về
Vol. 54, Special issue: Agriculture (2018) Trang: 62-71
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...