Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 80-90
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 02/03/2017
Ngày nhận bài sửa: 12/06/2017

Ngày duyệt đăng: 30/10/2017

 

Title:

Groundwater exploitation, head change and management at Tra Noc Industrial Zone, Can Tho city: Current state and challenges

Từ khóa:

Biến động cao độ, khai thác nước dưới đất, khu công nghiệp Trà Nóc, quản lý nước dưới đất

Keywords:

Groundwater head changes, groundwater exploitation, Tra Noc Industrial Zone, groundwater resources management

 

ABSTRACT

This research was conducted in the Tra Noc Industrial Zone, Can Tho city to assess the current status of exploitation, groundwater head changes and management of groundwater resources (GWR). The relationship between groundwater extraction, water level in Hau River (CTH-039803 station) and groundwater levels at monitoring stations was established. The results show that the extraction of groundwater in the Tra Noc Industrial Zone is very large; total exploitation amount has increased six times, from 3,568 m3/day to 19,738 m3/day, respectively, from 2004 to 2010. Over-exploitation of GWR may be a major cause of decrease in groundwater levels leading to the decrease in groundwater level of Pleistocen and Holocen aquifers of 4m and 1m, respectively from 2000 to 2015. Rainfall and Hau river is found to be the major source of recharge to Holocen aquifer. Besides, management of GWR is not effective, lack of close coordination between enterprises and local GWR management agencies/departments. Therefore, more effective management of GWR is urgently needed in the current and in the future.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện tại Khu Công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ nhằm đánh giá hiện trạng khai thác, biến động cao độ và quản lý nước dưới đất (NDĐ). Tương quan giữa khai thác, mực nước trên sông Hậu (trạm CTH-039803) và cao độ NDĐ tại các trạm quan trắc được thiết lập. Kết quả nghiên cứu cho thấy lưu lượng khai thác NDĐ tại khu công nghiệp Trà Nóc là rất lớn, tổng lưu lượng khai thác đã tăng gấp 6 lần, từ 3.568 m3/ngày tăng lên 19.738 m3/ngày lần lượt từ năm 2004 đến 2010. Khai thác NDĐ quá mức là nguyên nhân chính dẫn đến mực nước hạ thấp tại tầng Pleistocen và Holocen lần lượt là 4 m và 1 m từ năm 2000 đến 2015. Mưa và sông Hậu là nguồn bổ cập chính đối với tầng Holocen. Bên cạnh đó, công tác quản lý NDĐ của các cơ quan chức năng vẫn chưa thực sự hiệu quả, thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và cơ quan quản lý ở địa phương; do đó cần có những giải pháp quản lý NDĐ thiết thực hơn ở hiện tại và trong tương lai.

Trích dẫn: Nguyễn Tiếng Vang và Trần Văn Tỷ, 2017. Khai thác, biến động cao độ và quản lý nước dưới đất tại Khu Công nghiệp Trà Nóc, thành phố Cần Thơ: Hiện trạng và thách thức. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 80-90.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...