Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 50 (2017) Trang: 9-18
Tác giả: Hồ Thanh Tâm
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 07/03/2017

Ngày nhận bài sửa: 27/04/2017

Ngày duyệt đăng: 28/06/2017

 

Title:

Determinants of rice farmers' perception on climate change in Soc Trang province

Từ khóa:

Biến đổi khí hậu, nguồn thông tin, nhận thức, nông dân trồng lúa, tỉnh Sóc Trăng

Keywords:

Climate change, information, perception, rice farmer, Soc Trang province

ABSTRACT

This study is aimed to understand rice farmers’ perception on climate change and to determine the role of information in structuring risk perception on climate change, especially salinity intrusion in Soc Trang province – one of the coastal regions in the Mekong Delta of Vietnam facing to climate vulnerability and sea level rise. Data collection is based on the cross-section data of 125 households in the surveyed area of Long Phu and Tran De district in Soc Trang province in the 2014 – 2015 rice crops. The study indicated that rice farmers in study site have become increasingly conscious of local climate change, more specifically change in temperature, rainfall and salinity intrusion with the proportion of 72.8%, 81.6% and 54.4% of the total surveyed farmers, respectively. Using the binary logistic model analysis, the study indicated that the key factors significantly influencing perception include farmers’ socio-economic characteristics such as the level of education, experience and agro-ecological settings such as access to water resource. In addition, the sources of information including mass media, agriculture extension services and social networks also play a crucial role in enhancing rice farmers’ perception of climate variability in terms of temperature, rainfall and salinity intrusion as well as its impacts on local rice production.

TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm mục tiêu tìm hiểu nhận thức của nông dân trồng lúa và vai trò của nguồn thông tin trong việc hình thành nhận thức về biến đổi khí hậu (BĐKH), đặc biệt là tình trạng xâm nhập mặn, ở tỉnh Sóc Trăng – một trong những tỉnh ven biển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long dễ bị tổn thương bởi tình trạng BĐKH và nước biển dâng. Dữ liệu được thu thập thông qua điều tra khảo sát 125 hộ nông dân trồng lúa tại huyện Long Phú và Trần Đề tỉnh Sóc Trăng trong vụ lúa năm 2014 – 2015. Kết quả nghiên cứu cho thấy các hộ nông dân trồng lúa ở hai huyện này ngày càng có nhận thức cao về BĐKH, đặc biệt là nhận thức rõ rệt về thay đổi nhiệt độ, lượng mưa và hiện tượng thời tiết cực đoan như tình hình xâm nhập mặn với tỷ lệ chiếm 72,8%, 81,6% và 54,4% trong tổng số hộ được khảo sát. Bằng việc sử dụng mô hình hồi quy logit nhị thức, nghiên cứu chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nhận thức, bao gồm các đặc điểm kinh tế xã hội của nông hộ như trình độ học vấn, kinh nghiệm và vị trí của ruộng lúa. Bên cạnh đó, các nguồn thông tin mà người dân tiếp cận thông qua các phương tiện truyền thông, các chương trình tập huấn khuyến nông của địa phương và công ty vật tư nông nghiệp, và các mối quan hệ xã hội thật sự đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức của nông dân về BĐKH cũng như các tác động của nó lên sản xuất lúa ở địa phương.

Trích dẫn: Hồ Thanh Tâm, 2017. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức về biến đổi khí hậu của nông dân trồng lúa tỉnh Sóc Trăng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 50d: 9-18.

Các bài báo khác
Volume 10 Issue 4 (2018) Trang: 147-159
Tạp chí: International Journal of Innovations in Engineering and Technology (IJIET)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...