Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11 (2014) Trang: 97-110
Tạp chí: Tạp chí Khoa Học - Đại học Huế

Agro-forestry is an important economic sector in coastal districts in paticular and Quang Nam province in general. This paper displays the calculation results of economic efficiency of main agro-forestry production types and models and the analysis results of the determinants of the typical rice crop production in coastal districts. At the same time, 4 solution groups are proposed to improve economic efficiency of this sector. If the evaluative result of economic efficiency combines with the assessment result of ecological adaption levels and social efficiency of crops, it will be capable to plan detail regions for agro-forestry in the research area.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...