Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 12-16
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 25/04/2017
Ngày nhận bài sửa: 03/08/2017

Ngày duyệt đăng: 30/10/2017

 

Title:

Quantification and determination of cetirizine in tablets by HPLC method with UV-Vis detector

Từ khóa:

Cetirizine, đầu dò UV-Vis, HPLC, viên nén

Keywords:

Cetirizine, HPLC method, tablets, UV-Vis detector

ABSTRACT

A rapid and effective HPLC method with UV-Vis detector is described for the assay of cetirizine in tablet formulation. The determination was performed with a Gemini-NX C18 column (15 cm x 4,6 mm, 5 mm) and UV detection at 230 nm. The elution was achieved isocratically with a mobile phase of KH2PO4 (pH 7) - acetonitrile (58:42, v/v). The method was validated for specificity, linearity, accuracy, precision, limit of detection and limit of quantitation. The validated method was successfully used for quantitative analysis of three commercial tablets.

TÓM TẮT

Một quy trình định tính, định lượng cetirizine nhanh chóng, hiệu quả bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) với đầu dò UV-Vis được khảo sát. Quy trình sử dụng cột Gemini-NX C18 (15 cm x 4,6 mm, 5 mm) bước sóng phát hiện là 230 nm, hệ pha động là dung dịch đệm KH2PO4 (pH 7) - acetonitril (58:42, v/v), kiểu rửa giải đẳng môi. Kết quả thẩm định cho thấy quy trình có độ đặc hiệu cao, đạt độ tuyến tính, đạt độ lặp lại với RSD = 0,49%, đạt độ đúng với tỷ lệ hồi phục 100,42%, giới hạn phát hiện là 0,67 ppm và giới hạn định lượng là 2,03 ppm. Nghiên cứu đã sử dụng quy trình trên để kiểm nghiệm 3 loại thuốc viên nén cetirizine đang lưu hành trên thị trường thành phố Cần Thơ và kết quả cho thấy cả 3 mẫu thuốc đều đạt hàm lượng cetirizine theo quy định của Dược điển Việt Nam IV.

Trích dẫn: Đỗ Phước Quí và Huỳnh Anh Duy, 2017. Thẩm định quy trình định lượng cetirizine trong viên nén bằng phương pháp HPLC đầu dò UV-Vis tại một số nhà thuốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 12-16.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...