Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 125-131
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 30/03/2017

Ngày nhận bài sửa: 06/01/2018

Ngày duyệt đăng: 26/04/2018

 

Title:

Evaluation of water quality in Binh Thien lagoon, An Giang province

Từ khóa:

An Giang, Búng Bình Thiên, chất lượng nước

Keywords:

An Giang, Binh Thien lagoon, water quality

ABSTRACT

Water quality in Binh Thien lagoon, An Giang province, was studied to evaluate the fluctuation of physico-chemical parameters, and obtained results may serve as baseline information for lagoon management, specifically for the sustainable management of fisheries and aquaculture. The study was carried through twelve times of water sampling for temperature, depth, pH, TSS, NO2-,DO , COD, BOD, TAN, P-PO43- and coliform.  analyses at 30-day intervals from January to December 2016. The water samples were collected along a transect including in front, middle and back of the lagoon, and both of surface and bottom sites (50cm in depth and 50cm above the bottom, respectively). Results revealed that water quality parameters in Binh Thien lagoon varied on both temporal and spatial scales, parameters in this study were under the Vietnam national standard of surface water (QCVN 08-MT:2015/BTNMT) except an over case of COD in the dry season. Besides, coliform in the dry season was more abundant than in the wet season, it means that Binh Thien lagoon is being received large waste water from local community in the region.

TÓM TẮT

Chất lượng nước ở Búng Bình Thiên (BBT), An Giang được nghiên cứu nhằm đánh giá sự biến động các chỉ tiêu thủy lý hóa trong búng làm cơ sở cho việc nuôi trồng, khai thác và bảo tồn nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững. Nghiên cứu đã được thực hiện từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2016 thông qua 12 đợt thu mẫu (theo nhịp thu mẫu 30 ngày/lần) bao gồm các chỉ tiêu: nhiệt độ, độ sâu, pH, TSS, N-NO2-, DO, COD, BOD, TAN, P-PO43- và coliform, việc thu mẫu đã thực hiện ở các khu vực đầu búng, giữa búng và cuối búng, mỗi vị trí thu ở 2 tầng nước (tầng mặt cách mặt nước 50 cm và tầng đáy cách mặt đáy búng 50 cm). Kết quả thấy rằng chất lượng nước trong BBT có sự biến động theo thời gian và không gian, các chỉ tiêu nghiên cứu đều nằm trong mức cho phép ngoại trừ COD trong mùa khô và vượt mức cho phép tiêu chuẩn chất lượng nước mặt khi so sánh với QCVN 08-MT:2015/BTNMT (cột A1), chỉ có COD vượt mức ở các tháng mùa khô. Ngoài ra, coliform xuất hiện trong BBT mùa khô nhiều hơn mùa mưa mặc dù ở mức cho phép nhưng chứng tỏ hiện nay BBT đang tiếp nhận nguồn nước thải từ hoạt động của cộng đồng xung quanh.

Trích dẫn: Đặng Văn Tý, Nguyễn Hoàng Huy, Chau Thi Đa, Vũ Ngọc Út và Trần Văn Việt, 2018. Đánh giá sự biến động chất lượng nước ở Búng Bình Thiên, tỉnh An Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3B): 125-131.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...