Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 53 (2017) Trang: 38-43
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/05/2017
Ngày nhận bài sửa: 25/09/2017

Ngày duyệt đăng: 29/11/2017

 

Title:

A modification of the AHP method in the framework of theory Dempster - Shafer

Từ khóa:

Chiến lược Maximin, phương pháp ra quyết định, phương pháp AHP, quy hoạch tuyến tính, thuyết Dempster - Shafer

Keywords:

Analytic hierarchy process, decision making method, linear programming, maximin strategy, theory Dempster - Shafer

ABSTRACT

The Analytic Hierarchy Process of Thomas Saaty plays a very important role in information processing to make selection decisions and to decide the best and most reasonable course of action. However, this method cannot be used in many cases where the expert judgments concerning the criteria are imprecise and incomplete. This paper proposes a method for improving the Analytic Hierarchy of Thomas Saaty. The proposes method also uses group of experts for comparing alternatives and criteria. However, it does not require assigning favorability values for different groups of decision alternatives and criteria. In addition, it uses the Maximin approach for combining the criteria. Efficient algorithms are developed for computing the optimal solution. The main results of this research are explained and illustrated by nummerical examples.

TÓM TẮT

Phương pháp phân tích thứ bậc của Thomas Saaty có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc xử lý thông tin để đưa ra quyết định lựa chọn, các phương án hành động tốt nhất, hợp lý nhất. Tuy nhiên, phương pháp này không thể sử dụng trong nhiều trường hợp khi sự đánh giá của chuyên gia về các tiêu chí là không chính xác và không đầy đủ. Bài báo đề xuất một phương pháp cải tiến phương pháp phân tích thứ bậc của Thomas Saaty. Phương pháp cải tiến đề xuất sử dụng nhóm chuyên gia để thực hiện sự đánh giá các tiêu chí và các phương án. Phương pháp cải tiến không yêu cầu nhóm chuyên gia đưa ra giá trị đánh giá cụ thể về các tiêu chí và các phương án. Ngoài ra, phương pháp cải tiến còn sử dụng chiến lược Maximin để kết hợp các tiêu chí. Thuật toán hiệu quả được xây dựng để tìm  phương án tối ưu. Kết quả nghiên cứu được giải thích và làm rõ thông qua ví dụ minh họa.

Trích dẫn: Phạm Minh Đương, Nguyễn Văn Hiệu và Trương Quốc Định, 2017. Cải tiến phương pháp phân tích thứ bậc sử dụng thuyết Dempster-Shafer. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 53a: 38-43.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...