Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 16-22
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 13/04/2017

Ngày nhận bài sửa: 28/06/2017

Ngày duyệt đăng: 31/10/2017

 

Title:

Determination of total phenolic and flavonoid content, antioxidant and antibacterial activities of ethanolic and methanolic extracts of Imperata cylindrica rhizomes and leaves

Từ khóa:

Chống oxy hóa, Cỏ Tranh, flavonoid, kháng khuẩn, phenolic

Keywords:

Antibacterial activity, antioxidant activity, flavonoids, Imperata cylindrica, phenolics

ABSTRACT

The different ultrasound - assisted extractions with ethanol 70% and methanol 70% from leaves and rhizomes of Imperata cylindrica revealed the presence of phenolics and tannins, flavonoids, quinones, coumarins, alkaloids, terpenoids and saponins. The leaf of I. cylindrica was extracted in methanol (LM70S) showed the highest total phenolic concentration was 73.45 to 86.90 gallic acid equivalents g-1 of extract. The highest total flavonoid content was revealed in ethanolic leaf extract (LE70S) (78.38 mg quercetin equivalent g-1 of extract), LE70S also demonstrated highest antioxidant actitvity with a lowest IC50 value (313.76±2.08 µg/ml) in comparison with those of the other extracts, the IC50 value of the standard ascorbic acid is 274.33±3.83 µg/ml. The methanolic leaf extract (LM70S) had the highest antibacterial activity with largest zones of inhibition of 9.6±0.14 mm against Escherichia coli and 8.4±0.14 mm against Bacillus subtilis at concentration 100 mg/mL. The I. cylindrica can be regarded as promising candidates for natural plant soures of antioxidant and antibacterial activities.

TÓM TẮT

Các cao chiết lá và thân rễ cây Cỏ Tranh (Imperata cylindrica) được chiết xuất bằng dung môi ethanol 70% và methanol 70% được khảo sát đều chứa nhiều hợp chất tự nhiên như phenolic và tannin, flavonoid, quinone, coumarin, alkaloid, terpenoid và saponin. Cao chiết lá - methanol (LM70S) có hàm lượng phenolic tổng nhiều nhất (86,90 mg gallic acid/g chiết xuất). Và hàm lượng flavonoid tổng nhiều nhất có giá trị là 78,38 mg quercetin/g chiết xuất ở cao chiết lá - ethanol (LE70S). LE70S cũng là cao chiết có hoạt tính chống oxy hóa tốt nhất với giá trị IC50 thấp nhất là 313,76±2,08 µg/ml, giá trị IC50 của ascorbic acid là 274,33±3,83 µg/ml. Cao chiết lá - methanol (LM70S) là cao chiết có khả năng kháng khuẩn mạnh nhất với đường kính vòng vô khuẩn là 9,6±0,14 mm trên Escherichia coli và 8,4±0,14 mm trên Bacillus subtilis ở nồng độ 100 mg/mL. Cỏ Tranh có thể được xem là nguồn thực vật tự nhiên đầy tiềm năng của các hợp chất có hoạt tính chống oxy hóa và kháng khuẩn.

Trích dẫn: Võ Thị Kiều Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nguyễn Thanh Hoàng, Trần Hồng Đức và Nguyễn Đức Độ, 2017. Khảo sát hàm lượng phenolic tổng, flavonoid tổng, hoạt tính chống oxy hóa và hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết ethanol và methanol của lá và thân rễ cây Cỏ Tranh (Imperata cylindrica). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52b: 16-22.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...