Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 52 (2017) Trang: 1-5
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 23/05/2017
Ngày nhận bài sửa: 21/07/2017

Ngày duyệt đăng: 06/10/2017

 

Title:

Evaluating the gravitational field error when replacing gravity anomalies with discrete values

Từ khóa:

Dị thường, mật độ phổ, Stokes, tần số, Vening-Meinesz

Keywords:

Anomaly, frequency, spectral density, Stokes, Vening-Meinesz

ABSTRACT

The replacement of the gravity anomaly in the Stokes and Vening-Meinesz equations by the set of gravity anomalies measured on the surface of the earth or in space leads to errors. These errors are evident when calculating the height anomaly and determining the angular deflection angle components. The purpose of this paper is to show the relationship between the quantity of errors to the discrete level of the original data. By using the gravitational field covariance density analysis method, the formula for estimating gravity anomaly is given, depending on the discreteness of the data and the gravity field's complexity.

TÓM TẮT

Việc thay thế hàm dị thường trọng lực trong các công thức Stokes và Vening-Meinesz bằng tập hợp các giá trị dị thường trọng lực được đo trên bề mặt vật lý trái đất hoặc trong không gian dẫn đến các sai số tất yếu khi tính dị thường độ cao và các thành phần góc lệch dây dọi. Mục đích của bài báo này là chỉ ra mối liên hệ giữa đại lượng các sai số đó với mức độ rời rạc của số liệu ban đầu. Bằng cách sử dụng phương pháp phân tích mật độ phổ hàm hiệp phương sai của trường trọng lực đã đưa ra được công thức đánh giá sai số dị thường trọng lực phụ thuộc vào bước rời rạc của số liệu và mức độ phức tạp của trường trọng lực.

Trích dẫn: Vũ Xuân Cường và Đỗ Minh Tuấn, 2017. Đánh giá sai số trường trọng lực khi thay thế hàm dị thường trọng lực bằng các giá trị rời rạc. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 52a: 1-5.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...