Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 272-278
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 04/07/2017

Ngày nhận bài sửa:11/10/2017

Ngày duyệt đăng: 28/02/2018

 

Title:

The subject contributing capital to business establishment under the provisions of business law in 2014

Từ khóa:

Chủ thể góp vốn, doanh nghiệp, góp vốn, Luật Doanh nghiệp

Keywords:

Capital contribution, business, Business Law, the subject contributed capital

ABSTRACT

The article is to examine the provisions of Business Law in 2014 on the subject of capital contribution at the stage of establishing business for various types of businesses: limited liability company, partnership, joint-stock company but neither state-owned businesses nor businesses with foreign elements and State businesses. From the analysis of the provisions of Business Law in 2014 on the basis of comparison with the relevant legal documents combined with the fact finding, the article has pointed out the limitations, contradictions, inadequacies in the provisions of the law on the subject contributed capital to establish business. At the same time, the article proposes some ways to improve the law on this issue.

The article will make a significant contribution to the consistency of the existing legal documents in general and contribute to the completion of Business Law in 2014 in particular.

TÓM TẮT

Bài viết nghiên cứu các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 về chủ thể góp vốn ở giai đoạn thành lập doanh nghiệp đối với các loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, công ty cổ phần. Bài viết không tìm hiểu các quy định về chủ thể góp vốn đối các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài và các doanh nghiệp nhà nước.

Bài viết sẽ có những đóng góp đáng kể trong việc tạo sự thống nhất giữa các văn bản pháp luật hiện hành nói chung và góp phần hoàn thiện Luật Doanh nghiệp năm 2014 nói riêng.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Huy và Ngô Thị Phương Thảo, 2018. Chủ thể góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1D): 272-278.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...