Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 54, No. 5 (2018) Trang: 91-97
Tải về

Article info.

 

ABSTRACT

Received 27 Jul 2017
Revised 01 Dec 2017

Accepted 20 Jul 2018

 

The present research is aimed at investigating the effect of Task-Based Language Teaching (TBLT) on learners’ writing performance and learners’ writing motivation which is considered a mediating variable in enhancing writing performance of English as a foreign language (EFL) learners at Tien Giang University. The quasi-experimental design was employed with the participation of 40 freshmen equally split into the control group and experimental group. The analysis of the data collected from the participants’ pretests and posttests, pre-questionnaires and post-questionnaires indicated that TBLT positively influenced EFL learners’ writing performance with significant improvement of all five components namely vocabulary, content, grammar, organization and mechanics. In addition, it revealed that there was a positive influence of TBLT on learners’ writing motivation and a positive correlation between learners’ writing motivation and writing performance.

Keywords

Learner writing motivation, Task-Based Language Teaching (TBLT), writing performance

Cited as: Hanh, N.T.M. and Tuan, L.T., 2018. The effect of task-based language teaching on EFL learners’ writing performance at Tien Giang University. Can Tho University Journal of Science. 54(5): 91-97.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...