Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
223 (2020) Trang: 1-7
Tạp chí: Journal of Experimental Biology

Chitala ornata is a facultative air-breathing fish, which at low temperatures shows an arterial PCO2 (PaCO2) level only slightly elevated above that of water breathers. By holding fish with indwelling catheters at temperatures from 25 to 36°C and measuring blood gasses, we show that this animal follows the ubiquitous poikilotherm pattern of reducing arterial pH with increasing temperature. Surprisingly, the temperature increase caused an elevation of PaCO2 from 5 to 12 mmHg while the plasma bicarbonate concentration remained constant at around 8 mmol l−1. The temperature increase also gave rise to a larger fractional increase in air breathing than in gill ventilation frequency. These findings suggest that air breathing, and hence the partitioning of gas exchange, is to some extent regulated by acid–base status in airbreathing fish and that these bimodal breathers will be increasingly likely to adopt respiratory pH control as temperature rises, providing an interesting avenue for future research.  

Các bài báo khác
Vol. 54, No. 2 (2018) Trang: 1-8
Tải về
Đỗ Thị Thanh Hương (2020) Trang: 71-120
Tạp chí: Sinh Lý Cá Nguyên lý và ứng dụng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...