Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
55 (2022) Trang:
Tạp chí: Journal of Physics D: Applied Physics
36 (2020) Trang:
Tạp chí: VNU Journal of Science: Mathematics and Physics
51 (2018) Trang: 324002
Tạp chí: Journal of Physics D: Applied Physics
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...