Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 1 (2018) Trang: 241-247
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 17/08/2017

Ngày nhận bài sửa: 18/10/2017

Ngày duyệt đăng: 28/02/2018

 

Title:

Tourism destination competitiveness: A structural model for measurement of destination competitiveness in Bac Lieu

Từ khóa:

Bạc Liêu, du lịch, mô hình cấu trúc, năng lực cạnh tranh điểm đến

Keywords:

Bac Lieu, destination competitiveness, structural model, tourism

ABSTRACT

The main objective of this study was to propose a structural model to measure attributes of a tourism destination competitiveness. Although many destination measurement models have been developed by tourism researchers, there is not a scale that fits all destinations as well as their differences or lack of consistency. In addition, due to the diversity and abundance of destinations, a model applied at a tourist destination can not promise an appropriate outcome when applied it to another tourist destination. This article is intended to provide an appropriate conceptual framework related to the tourism destination measurement indicators before the actual survey is conducted. The structural model for measuring destination competitiveness of Bac Lieu tourism destination was developed by inheriting documents on theoretical models and empirical studies. This is the case study case applied to the Bac Lieu tourism destination.

TÓM TẮT

Mục tiêu chính của nghiên cứu là đề xuất một mô hình cấu trúc để đo lường các thuộc tính về năng lực cạnh tranh (NLCT) của một điểm đến du lịch. Mặc dù có nhiều mô hình đo lường NLCT điểm đến được phát triển bởi các nhà nghiên cứu du lịch nhưng chưa có một thang đo phù hợp với tất cả các điểm đến cũng như có những mô hình khác nhau hoặc thiếu sự thống nhất. Bên cạnh đó, do tính đa dạng và phong phú của điểm đến, một mô hình áp dụng ở một điểm đến du lịch này không thể cho một kết quả thích hợp khi áp dụng cho một điểm đến du lịch khác. Bài viết này được thực hiện nhằm đưa một khung khái niệm thích hợp liên quan đến các chỉ số đo lường điểm đến du lịch trước khi tiến hành khảo sát thực tế. Mô hình cấu trúc để đo lường NLCT của điểm đến du lịch Bạc Liêu được phát triển bằng cách kế thừa tài liệu về các mô hình lý thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm. Đây là trường hợp nghiên cứu tình huống được áp dụng cho điểm đến du lịch Bạc Liêu.

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Sang và Nguyễn Phú Son, 2018. Năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch: Đề xuất mô hình cấu trúc đo lường năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Bạc Liêu. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(1D): 241-247.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 229-236
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...