Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 75-83
Tác giả: Nguyễn Hồ Lam
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 06/09/2017

Ngày nhận bài sửa: 26/12/2017

Ngày duyệt đăng: 26/04/2018

 

Title:

Correlations between soil salinity and agro-biological traits of some salt-tolerant rice cultivars

Từ khóa:

Đất nhiễm mặn, lúa, năng suất, tương quan

Keywords:

Correlations, rice varieties, salinity, yield

ABSTRACT

The purposes of this research were to evaluate the effects of different soil salinity levels to the performance and correlations between agro-biological traits of some salt-tolerant rice cultivars. Two experiments were conducted on saline soils with two different salinity levels of medium (6.35 dS/m) and high (9.90 dS/m), in the winter-spring of 2017, at Thua Thien Hue province. 10 different salt-tolerant rice cultivars were used in the experiment. Agro-biological traits such as plant height, yields, and yield’s components were studied. The results showed that the growth, yields, and yield’s components of the salt-tolerant rice cultivars were poor, especially at the high soil salinity level of 9.90 dS/m. Yields per plant decreased by 14.8% as salinity increased to 3.55 units (from 6.35 dS/m to 9.90 dS/m). To increase the yield per plant at the medium soil salinity level of 6.35 dS/m, the best approach is to find out solutions to increase plant height, total panicle, panicle’s weight and dry biomass of plants. However, at high soil salinity level of 9.90 dS/m, in order to increase the yields per plant, it needs to find out solutions to increase the traits of panicle’s weight, total seeds/panicle, full-seeds/panicle and total dry biomass of plants.

TÓM TẮT

Mục đích của nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của độ mặn đất khác nhau đến sự biểu hiện và mối quan hệ tương quan giữa một số đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa chịu mặn. Hai thí nghiệm được bố trí trực tiếp trên 2 nền đất lúa bị nhiễm mặn ở mức độ trung bình (ECe = 6,35 dS/m) và cao (ECe = 9,90 dS/m), ở vụ Đông Xuân 2017, tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Thí nghiệm sử dụng 10 giống lúa chịu mặn. Các đặc điểm nông sinh học như chiều cao, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sự biểu hiện về sinh trưởng, năng suất và yếu tố cấu thành năng suất của các giống lúa thí nghiệm khá kém, đặc biệt là ở độ mặn cao ECe = 9,90 dS/m. Năng suất cá thể giảm 14,8% khi độ mặn tăng lên 3,55 đơn vị (6,35 dS/m lên 9,90 dS/m). Để tăng năng suất ở độ mặn trung bình (ECe = 6,35 dS/m) thì biện pháp tốt nhất là tác động các giải pháp để tăng chiều cao cây, tổng số bông, trọng lượng bông và sinh khối khô của cây. Tuy nhiên, để tăng năng suất cá thể ở độ mặn cao (ECe = 9,90 dS/m) cần tác động các giải pháp để tăng các đặc điểm như trọng lượng bông, tổng số hạt/bông, hạt chắc/bông và tổng sinh khối khô của cây.

Trích dẫn: Nguyễn Hồ Lam, 2018. Tương quan giữa độ mặn đất và các đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa chịu mặn. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3B): 75-83.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...