Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số 3 (2018) Trang: 156-163
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 12/09/2017

Ngày nhận bài sửa: 26/11/2017

Ngày duyệt đăng: 26/04/2018

 

Title:

Characteristics of Streptococcus iniae infected in barramundi (Lates calcarifer)

Từ khóa:

Cá chẽm, LD50, Streptococcus iniae, Thừa Thiên Huế

Keywords:

Barramundi, LD50, Streptococcus iniae, Thua Thien Hue

ABSTRACT

This study was carried out to identify pathological characteristics of Streptococcus iniae which were isolated from cage cultural barramundi (Lates calcarifer) in Thua Thien Hue. As a result, 27 isolates were isolated from 50 barramundi samples which displayed hemorrhagic disease and identified as S. iniae by using biochemical tests. The bacterial isolates were cocci-shaped, Gram-positive, catalase and oxidase negative, non-motile, positive for hydrolysis of starch, hydrolysis of esculin and negative for hydrolysis of hippurate. Results of slide agglutination test by using Slidex Strepto Plus revealed no reaction with A, B, C, D, F, G serotypes of Lancefield group. Two S. iniae strains (HTA1 and HTA3) were selected for pathogenicity test and determination the LD50. The LD50 value of the two S. iniae isolates HTA1 and HTA3 in healthy barramundi were 1.9x105 CFU/mL and 1.5x105 CFU/mL, respectively. After 48 hours injection challenge, infected fish showed clinical signs such as lethargic, hemorrhage on the skin and base of fins, protruding and hemorrhage eyes. Mortality started at 72 hours post challenge and the cumulative mortality of fish infected with HTA1 and HTA3 strains at day 8 post challenge was the highest (76,7% and 80%, respectively). Whereas, in the control group, uninfected fish showed no clinical sign, no death, and no S. iniae were found.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định một số đặc điểm bệnh học của vi khuẩn Streptococcus iniae phân lập từ cá chẽm (Lates calcarifer) nuôi trong lồng tại Thừa Thiên Huế. Kết quả có 27 chủng vi khuẩn được phân lập từ 50 mẫu cá chẽm bị bệnh xuất huyết và được định danh là S. iniae bằng phương pháp sinh hóa. Các chủng vi khuẩn này có dạng hình cầu, Gram dương, phản ứng oxidase và catalase âm tính, không di động, có khả năng thủy phân tinh bột và esculin, không thủy phân hippurate. Kết quả xác định kiểu huyết thanh bằng phương pháp ngưng kết miễn dịch sử dụng kít Slidex Strepto Plus cho thấy 27 chủng vi khuẩn phân lập được đều âm tính với 6 kiểu huyết thanh A, B, C, D, F, G của nhóm Lancefield. Hai chủng S. iniae (HTA1 và HTA3) được chọn để kiểm tra khả năng gây bệnh thực nghiệm và xác định giá trị LD50. Giá trị LD50 của 2 chủng HTA1 và HTA3 lần lượt là 1,9x105 CFU/mL và 1,5x105CFU/mL. Sau 48 giờ cảm nhiễm với 2 chủng HTA1 và HTA3 cá chẽm thí nghiệm có dấu hiệu bệnh lý như bơi lờ đờ trên mặt nước, xuất huyết trên da và gốc vây, mắt lồi và xuất huyết. Sau 72 giờ thí nghiệm, cá bắt đầu chết và đạt tỉ lệ chết tích lũy cao nhất sau 8 ngày cảm nhiễm với tỉ lệ chết tích lũy là 76,7% (HTA1) và 80% (HTA3). Trong khi đó ở lô đối chứng, cá không thể hiện dấu hiệu bệnh lý, không chết cũng như không phân lập được vi khuẩn S.iniae.

Trích dẫn: Trương Thị Hoa, Nguyễn Ngọc Phước và Đặng Thị Hoàng Oanh, 2018. Nghiên cứu đặc điểm bệnh học của vi khuẩn Streptococcus iniae trên cá chẽm (Lates calcarifer). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(3B): 156-163.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...