Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 145-150
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu, ,
Tải về

ABSTRACT

To determine the efficacy of Pseuderanthemum palatiferum (P. palatiferum) to piglets? diarrhea by comparing with those of commercial combination antibiotics, first, the antibacterial susceptibilities expressed by minimum inhibitory concentrations (MIC) were tested. P. palatiferum was more effective to gram negative bacteria (MIC = 256mg/ml) than  gram positve bacteria (MIC = 512mg/ml). Next, P. palatiferum in fresh leave and leaf powder were used to treat diarrhea for  822 suckling piglets at Mien Tay pig farm and Phuoc Tho pig farm. The result showed that the efficacy in curing piglet's diarrhea of fresh leave and leaf powder was the same. The more increasing dosage of leaf powder was the more getting efficacy. At the dose of 1g/kg bodyweight (B.W) of leaf powder got the most effective, the same as  Cotrimoxazol at 0,1g/kg B.W or Coli-Norgent at 0,1g/kg B.W.

Keywords: Pseuderanthemum palatiferum, diarrhea in suckling piglets, antibiotics

Title: The efficacy of Pseuderanthemum palatiferum against diarrhea of suckling piglets compared to antibiotics

TóM TắT

Để xác định hiệu quả của lá Xuân Hoa trong điều trị tiêu chảy heo con theo mẹ, so sánh với 2 kháng sinh đang được sử dụng điều trị tiêu chảy hiệu quả. Trước hết, lá Xuân Hoa được thử hoạt tính kháng khuẩn cho thấy có khả năng tác động trên vi khuẩn gram âm và cả gram dương, tác động mạnh trên vi khuẩn gram âm (MIC = 256mg/ml) hơn vi khuẩn gram dương (MIC = 512mg/ml). Kế đến, lá và bột Xuân Hoa  được sử dụng điều trị tiêu chảy cho 822 heo con theo mẹ ở  Trại Chăn Nuôi Heo Phước Thọ và Xí nghiệp Chăn nuôi heo Miền Tây. Kết quả cho thấy lá Xuân Hoa không giảm hoạt tính khi chuyển thành dạng bột. Bột Xuân Hoa khi tăng liều  cho hiệu quả  tốt. ở liều 1g/kg thể trọng bột Xuân Hoa cho hiệu quả cao nhất tương đương với Cotrimoxazol liều 0,1g/kg thể trọng  hoặc Coli-Norgent liều 0,1g/kg thể trọng.

Từ khoá: Tiêu chảy heo con theo mẹ, Xuân Hoa, Kháng sinh

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 119-126
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 143-148
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 149-155
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 173-178
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 18-22
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 217-224
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 222-229
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 23-28
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 232-240
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 24-30
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 28-32
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 282-288
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 289-296
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 29-35
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 45-50
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 6-12
Tải về
ISBN 978-604-60-2492-7 (2017) Trang: 417-421
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi -Thú y toàn quốc
(2015) Trang: 718-724
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 548-553
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology Development for livestock Production
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...