Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 18-22
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 18/06/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

Effect of Xuan Hoa (Pseuderanthemum palatiferum) leaves leaves on growth rateand preventing duck’s diseases

Từ khóa:

Lá Xuân Hoa, phòng bệnh, tăng trọng, vịt

Keywords:

Ducks, growth rate, leaves, prevention, Xuan Hoa

ABSTRACT

To evaluate the effect ofPseuderanthemum palatiferum on growth performance andpreventing duck’s diseases, P. palatiferum leaf powder (LP) form was mixed in feed. A total of180 Cherry Valley supper meatducks at the age of 10 days were used in theexperiment concluding 4 treatments: control (noLP), three other treatments were prepared by addition of 1.8gLP/kgdiets (treatment1), 2.4gLP/kg diets (treatment2), and 3.0g LP/kg diets (treatment3). After 30 experimental days, the results showed that LP with the dosage of2.4gLP/kg diets was the most effective with respect to growth rate (47.4 g/duck/day), followed by3.0gLP/kg diets(45.8g/duck/day), 2.0gLP/kg diets (39.7 g/duck/day) and the lowest at control (37g/duck/day). The survival rate was lowest in the control (82.2%),subsequently in treatment 1 (93.3%)andtreatment2 (95.6%)and the highest in treatment3 (97.8%). The dosages of2.4g and 3gLP/kg diets were also the most effective with respect to the number of erythrocytes, packed blood cell volume and mean cell volume. After 30 days of mixing LP in feed, no lesion in duck’s livers and duck’s kidneys was found in treatment 3. It is concluded that using of Pseuderanthemum palatiferumLPin the dietsisuseful in growth performance of ducks, prevention of duck’s diseases and shows no toxicity.

TÓM TẮT

Để đánh giá hiệu quả phòng bệnh và khả năng tác động trên tăng trọng của lá Xuân Hoa (XH), lá XH dạng bột sấy khô được trộn vào thức ăn của vịt.Thí nghiệm được thực hiện trên 180 vịt siêu thịt Cherry Velley 10 ngày tuổi, thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức: nghiệm thức 1(1,8 g bột lá XH/kg thức ăn), nghiệm thức 2 (2,4g bột lá XH/kg thức ăn) và nghiệm thức3(3,0g bột lá XH/kg thức ăn)và nghiệm thức đối chứng (không bổ sung bột lá XH). Sau 30 ngày thí nghiệm, kết quả tăng trọng của vịt cao nhất ở nghiệm thức bổ sung2,4g bột lá XH/kg thức ăn (47,4g/con/ngày), kế đến lần lượt nghiệm thức bổ sung3,0g bột lá XH/kgthức ăn(45,8 g/con/ngày), 1,8gbột lá XH/kg thức ăn (39,7 g/con/ngày) và thấp nhất là đối chứng(37 g/con/ngày).Tỉ lệ sống ở nghiệm thức đối chứng thấp nhất (82,2%), kế đến nghiệm thức 1 (93,3%)  và nghiệm thức 2 (95,6%) và cao nhất ở nghiệm thức 3 (97,8%). Liều 2,4 g và 3,0 g bột lá XH/kg thức ăn tác động tốt nhất trên các chỉ tiêu sinh lý máu (số lượng hồng cầu, tỉ khối huyết cầu, số lượng bạch cầu, thể tích trung bình hồng cầu). Sau 30 ngày phòng bệnh bằng bột lá XH, khảo sát vi thể mẫu gan, thận vịt không có dấu hiệu bệnh tích. Như vậy, bổ sung bột lá XH vào thức ăn tác động tốt trên sự tăng trưởng và phòng bệnh cho vịt và bột lá XH không có độc tính.

Trích dẫn: Huỳnh Kim Diệu và Đàm Thùy Nga, 2018. Khả năng tác động trên tăng trọng và phòng bệnh cho vịt của lá Xuân hoa (Pseuderanthemum palatiferum). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 18-22.

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 119-126
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 143-148
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 145-150
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu, ,
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 149-155
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 173-178
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 217-224
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 222-229
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 23-28
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 232-240
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 24-30
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 28-32
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 282-288
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 289-296
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 29-35
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 45-50
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 6-12
Tải về
ISBN 978-604-60-2492-7 (2017) Trang: 417-421
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi -Thú y toàn quốc
(2015) Trang: 718-724
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 548-553
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology Development for livestock Production
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...