Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 28-33
Tạp chí: Asia-Pacific Conference on Engineering and Applied Science
Liên kết:

Biosorption of heavy metal from wastewater provides cheap and effective process to remove toxic metal ions from wastewater body. Lead (Pb) can accumulate into the living organisms and inflict neurotoxical effect. Removal of Pb at low concentration (20 mg Pb/L) by activated sludge at various adsorption time was studied in comparison to commercial activated carbon. Temperature was varied from 30-50°C. Activated sludge showed competitive performance to activated carbon due to its larger pore size and higher amount of active functional groups (fatty acids and amino acids)

Các bài báo khác
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...