Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2016) Trang: article number: 01020
Tạp chí: 2016 3rd International Conference on Mechanics and Mechatronics Research (ICMMR 2016), Chongqing, China, June 15-17
Liên kết:

This paper proposes a method to estimate the appropriate minimum output of diesel generator in the microgrid system that composed of renewable energy, diesel generator and energy storage systems. While maximizing the output ofthe renewable energy in the microgrid, to maintain the power system stability is very important. To analyze the effectiveness of the proposed method, simulation is carried out by using the PSCAD/EMTDC program with past weather and power load data in Chuja Island located in the south area of Korean peninsula, respectively. In the simulation result, power quality of Chuja Island power system under variable renewable energy generation is stable. The proposed method is useful for operating the isolated microgrid system.

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...