Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang:
Tạp chí: 35th International Cosmic Ray Conference

The LOFAR Radboud Air Shower Array (LORA) consists of 20 plastic scintillators and is situated at the core of the LOFAR radio telescope. LORA detects particles from extensive air showers and triggers the read-out of the LOFAR antennas. The dense LOFAR antenna spacing allows for detailed sampling of the radio emission generated in extensive air showers, which yields high precision reconstruction of cosmic ray properties and information about the shower development. We discuss the proposed expansion of LORA, including the addition of scintillator units and the implementation of triggering algorithms that will probe more details of the radio emission and detect lower energy showers without introducing a composition bias, which is important for studying the origin of cosmic rays.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...