Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19b (2011) Trang: 39-47
Tải về

Abstract

In this paper, we investigate a learning to rank model called C4.4-kNN for searching experts. This model is based on the bag of words model and also uses the C4.4 algorithm (well-known as a good ranking algorithm) and the k nearest neighbors algorithm (considered as the simplest instance-based learning). In addition, the model also takes into account user-relevance-feedback to improve ranking tasks. The numerical test results on the French speaking data mining conference (EGC) showed that our C4.4-kNN is better than kNN for the assignment task. C4.4-kNN proposes appropriate program committee members for a given paper abstract after a few of clickthrough experts.

Keywords: Experts search, Learning to rank, Bag of words, k nearest neighbors, C4.4 machine learning algorithm

Title: Searching Experts with C4.4-kNN Machine Learning Algorithm

Tóm tắt

Trong bài viết này chúng tôi đưa ra hướng tiếp cận học xếp hạng cho vấn đề tìm kiếm chuyên gia. Cơ sở dữ liệu chuyên gia được tạo ra từ các tóm tắt bài báo của các chuyên gia trong những năm gần đây. Sau khi tiền xử lý và biểu diễn theo mô hình túi từ. Chúng tôi đã đề xuất tiếp cận học xếp hạng C4.4-kNN dựa trên cây quyết định C4.4 kết hợp với thuật toán k láng giềng kNN có sử dụng phản hồi kết quả của người dùng. Kết quả thực nghiệm từ 87 chuyên gia của hội đồng xét duyệt bài báo của hội thảo khai mỏ dữ liệu cho thấy cách tiếp cận của chúng tôi C4.4-kNN tìm được các chuyên gia để xét duyệt bài báo phù hợp hơn so với chỉ sử dụng giải thuật kNN. Chúng tôi cũng thử nghiệm trên mô hình RF-C4.4-kNN dựa trên rừng cây quyết định C4.4 và kNN cho kết quả tốt hơn so với chỉ sử dụng một cây quyết định như C4.4-kNN.

Từ khóa: Tìm kiếm chuyên gia, học để xếp hạng, mô hình túi từ, k láng giềng, máy học cây quyết định C4.4

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2018


Con số ấn tượng (VN | EN)


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...