Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
27 (2017) Trang: 15-18
Tạp chí: Kinh tế và Dự báo
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu này là phân tích thực trạng và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng chính thức (TDCT) của hộ kinh doanh cá thể tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, trong 06 nhân tố có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận lượng vốn TDCT của các hộ kinh doanh cá thể, thì có 05 yếu tố tác động cùng chiều với khả năng tiếp cận vốn TDCT, gồm: Tuổi của chủ hộ; Trình độ học vấn; Số năm kinh nghiệm của chủ hộ; Tài sản đảm bảo; Thu nhập bình quân từ hoạt động kinh doanh; Quan hệ xã hội có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận được lượng vốn TDCT của hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...