Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2015) Trang: 73
Tạp chí: HỘI THẢO KHOA HỌC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG NĂM 2015
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xem xét tầm ảnh hưởng của Năng lực cạnh tranh địa phương đến quyết định của nhà đầu tư nước ngoài khi lựa chọn địa điểm đầu tư tại Việt Nam. Bài phân tích tác động của Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI đến thu hút vốn FDI của các tỉnh tại Việt Nam được thực hiện dựa trên bộ dữ liệu thu thập từ 51 trong tổng số 63 tỉnh thành của Việt Nam trong giai đoạn 2008-2013. Thông qua kết quả phân tích mô hình FEM và REM, nghiên cứu đã chỉ ra dòng vốn FDI phụ thuộc khá nhiều vào những nhân tố truyền thống (tăng trưởng kinh tế, chi phí lao động thấp, cơ sở hạ tầng,...), trong khi chất lượng thể chế và ổn định chính sách của môi trường kinh doanh tại Việt Nam chưa làm an tâm nhà đầu tư nước ngoài; và các thể chế thực thi chính sách có quan hệ mật thiết với dòng vốn FDI hơn các thể chế hỗ trợ. Cụ thể các biến thể chế bao gồm tính minh bạch và tiếp cận thông tin, thiết chế pháp lý, chi phí thời gian, chống tham nhũng, hỗ trợ cho doanh nghiệp và đào tạo kỹ năng cho lao động có vai trò xuyên suốt đối với việc thu hút FDI vào các địa phương

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...