Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
171 (2017) Trang: 298-305
Tạp chí: Hydrometallurgy

Solvent extraction experiments were performed to separate Mo(VI), V(V), Re(VII), and W(VI) from two types of synthetic solutions. One was 1–5 M HCl solution containing Mo(VI), V(V), and Re(VII), and the other was a solution containing these four metals in the pH range 2–10. First, LIX 63 co-extracted Mo(VI) and V(V) from 1 M HCl solution, leaving Re(VII) in the raffinate. The two metals in the loaded LIX 63 were separated by selective stripping of V(V) with 6 M HCl solution. Second, LIX 63 selectively extracted both Mo(VI) and V(V) from the solution with an initial pH of 2, leaving Re(VII) and W(VI) in the raffinate. W(VI) was selectively extracted over Re(VII) from the Mo(VI) and V(V) free raffinate by Alamine 336. McCabe-Thiele diagrams for the extraction and stripping were constructed. Based on the results of this study, a process was proposed for the separation of the four metals from the second synthetic solution by solvent extraction and stripping

 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...