Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2017) Trang: 137-142
Tạp chí: Saudi Journal of Business and Management Studies

The article has established research framework on the impact of corporate culture on work motivation and
loyalty, has focused detect weaknesses in corporate culture research from reality to impact, bottlenecks how to assess the status of corporate culture. Handled bottlenecks on the impact of corporate culture to employees by going into the analysis of corporate culture affects work motivation and loyalty to employees by Shien's model and Denison. This is an important prerequisite for building Corporate culture suitable for attracting the international integration.

 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...