Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2013) Trang: 1-6
Tạp chí: InsideFood Symposium 2013, Leuven, Belgium

Contact Spatially Resolved Spectroscopy (SRS) measurements by means of a fiber-optics probe were employed for nondestructive assessment and monitoring of Braeburn apples during shelflife storage. SRS measurements and estimation of optical properties were calibrated and validated by means of liquid optical phantoms with known optical properties and a metamodeling method. The acquired optical properties (absorption and reduced scattering coefficients) for the apples during shelf-life storage were found to provide useful information for nondestructive evaluation of apple quality attributes (firmness and SSC) and for monitoring the changes in their microstructure and chemical composition. On-line SRS measurement was achieved by mounting the SRS probe over a conveyor system

Các bài báo khác
Số 25 (2013) Trang: 27-35
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...