Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 27-35
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 14/09/2012

Ngày chấp nhận: 25/03/2013

 

Title:

Assessment of nonlinear static procedures for seismic evaluation of SMRF buildings

Từ khóa:

Khung thép chịu moment, phân tích phi tuyến theo miền thời gian, phân tích tĩnh phi tuyến

Keywords:

Steel Moment Resting Frame, Standard Pushover Analysis, Modal Pushover Analysis, Nonlinear Response History Analysis

Abstract

Nonlinear static procedures (NSPs) are now standard in engineering practice to estimate seismic demands in the design and evaluation of buildings. The aim of this research is to improve the knowledge base on the accuracy of NSPs in estimating seismic behaviour of typical steel moment resisting frame structures (SMRF), considering the area of different seismicity and sets of ground motions of various intensities and frequency characteristics. The emphasis is on behavior assessment and quantification of global and local force and deformation demands for different hazard levels. Results of displacement, inelastic story drift response of a 9-storey steel building are determined by the Modal Pushover Analysis (MPA) procedure is compared with Standard Pushover Analysis (SPA) and Nonlinear Response History Analysis (NL-RHA) procedures. Thus, the modal pushover analysis procedure is accurate enough for practical application in SMRF buildings evaluation and design.

Tóm tắt

Các phương pháp tĩnh phi tuyến (NSPs) là tiêu chuẩn trong thực hành kỹ thuật hiện nay để ước tính phản ứng địa chấn trong yêu cầu về thiết kế và đánh giá các tòa nhà. Mục tiêu của nghiên cứu là cải thiện cơ sở kiến thức về độ chính xác của các phương pháp tĩnh trong việc dự đoán ứng xử động đất cho các kết cấu khung thép chịu moment (SMRF), xem xét ở các khu vực địa chấn khác nhau và các bộ dao động nền có đặc tính về cường độ và tần số khác nhau. Chú trọng vào đánh giá phản ứng và định lượng nội lực, lực tổng thể và các yêu cầu về biến dạng ở cấp rủi ro khác nhau. Kết quả chuyển vị, độ trôi tầng không đàn hồi của tòa nhà thép 9 tầng được xác định bởi phương pháp phân tích có xét đến đóng góp của các dạng dao động cao (MPA) được so sánh với phương pháp đẩy dần chuẩn (SPA) và phương pháp phân tích phi tuyến theo miền thời gian (NL-RHA). Thực vậy, phương pháp MPA có đủ chính xác để ứng dụng thực hành vào thiết kế và đánh giá địa chấn cho kết cấu các tòa nhà SMRF.

Các bài báo khác
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...