Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 209-215
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi-Thú y toàn quốc, Trường Đại học Cần Thơ 11-12/3/2017
Liên kết:

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc thay thế bã rượu trong khẩu phần đến sự sinh trưởng của gà Nòi thịt được thực hiện tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức với 3 lần lặp lại được bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên trên 240 gà Nòi giai đoạn 6-15 tuần tuổi. Mỗi lần lặp lại gồm 20 gà được cân đối trống mái. Các nghiệm thức thí nghiệm gồm: (1) Gà ăn thức ăn hỗn hợp không có bã rượu làm đối chứng (NT1); (2) Gà ăn thức ăn thay thế 10% bã rượu (NT2); (3) Gà ăn thức ăn thay thế 20% bã rượu (NT3) và (4) Gà ăn thức ăn thay thế 50% bã rượu (NT4). Sự thay thế bã rượu trên cơ sở vật chất khô. Kết quả thí nghiệm chỉ cho thấy gà tiêu thụ tốt khẩu phần có thay thế bã rượu và đạt kết quả sinh trưởng tốt. Gà đạt mức tăng khối lượng cơ thể hàng ngày là: 15,6; 16,5; 16,9 và 15,1 g/con (P

Các bài báo khác
(2017) Trang: 493-499
Tạp chí: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi-Thú y toàn quốc, Trường Đại học Cần Thơ 11-12/3/2017
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...