Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 52-62
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo khoa học: Vận dụng Nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
Liên kết:

Lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam trong suốt thế kỷ quả; cũng như sự nghiệp đổi mới hiện nay gắn với sự nghiệp xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam. Cơ sở chính trị - xã hội của Đảng trước hết và trung tâm là giai cấp công nhân Việt Nam. Bài viết làm rõ sự đổi mới tư duy lý luận qua các kỳ đại hội Đảng; đặc biệt là những điểm mới trong văn kiện lần thứ XII, về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Từ đó, để nâng cao chất lượng dạy và học các môn khoa học lý luận chính trị; đặc biệt là giảng viên được phân công giảng dạy chuyên đề Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam cần phải quán triệt, vận dụng để đưa tinh thần của Nghị quyết và kết luận của Bộ Chính trị vào từng nội dung về xây dựng và phát triển giai cấp công nhân Việt Nam phù hợp với thời đại mới, góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Các bài báo khác
(2018) Trang: 297-309
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường ĐH và CĐ hiện nay
 

CTUJoS indexed by Crossref

Vietnamese | English


BC thường niên 2019


Bản tin ĐHCT


TCKH tiếng Việt


TCKH tiếng Anh

 
 
Vui lòng chờ...