Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 26 (2013) Trang: 71-78
Tác giả: Lý Thanh Phương
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/01/2013

Ngày chấp nhận: 19/06/2013

 

Title:

Classroom assessment techniques for engineering students

Từ khóa:

Phương pháp đánh giá lớp học

Keywords:

Classroom Assessment Techniques ? CATs

ABSTRACT

Classroom assessment is an formative approach designed to help teachers find out what students are learning in the classroom and how well they are learning. This approach is learner centered, teacher directed, context specific, and firmly rooted in good practice. This paper will introduce and summarize some classroom assessment techniques (CATs) that may be applied to classrooms of engineering students in order to help improving the quality of teaching and learning of engineering.

TóM TắT

Đánh giá lớp học là hướng tiếp cận được thiết kế để giúp giảng viên xác định những nội dung và mức độ hiểu của sinh viên tại lớp học. Hướng tiếp cận này lấy người học làm trung tâm, giảng viên dẫn dắt, căn cứ vào tình huống cụ thể và xuất phát từ sự giảng dạy được tổ chức tốt. Bài viết này giới thiệu một số phương pháp đánh giá lớp học (CATs) có thể áp dụng trong quá trình giảng dạy cho sinh viên ngành kỹ thuật góp phần cải thiện chất lượng dạy và học kỹ thuật.

Các bài báo khác
Số 32 (2014) Trang: 10-16
Tải về
Số 33 (2014) Trang: 29-41
Tải về
(2014) Trang: 628-633
Tác giả: Lý Thanh Phương
Tạp chí: Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014), Đồng Nai, 21-22/11/2014.
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...